Tietosuojaseloste Rauman Kotijoukkue


1. Yleistä

Tässä rekisteriselosteessa kuvataan, miten Rauman Kotijoukkue (1969228-9) käsittelee rekisteröityjä henkilötietoja. Rauman Kotijoukkue on itsenäinen franchise-periaatteella kiinteistönvälitystoimisto.

Tässä selosteessa kuvattu koskee ainoastaan Rauman Kotijoukkueen tietojenkäsittelyn tapoja. Palvelumme voivat kuitenkin sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin ja yhteisöpalveluihin, mutta emme voi kontrolloida tällaisten kolmansien osapuolten toimista, emmekä vastaa näiden kolmansien palveluiden yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan näiden palveluiden yksityisyydensuojaa ja tietosuojaa koskeviin ehtoihin.
Tämä seloste on tietosuojalain ja Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679/EU) mukainen yhdistetty tietosuojaseloste ja informointiasiakirja.


2. Rekisterinpitäjän ja tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Rauman Kotijoukkue / tietosuojavastaava Arto Felin
Hallikatu 6
26100 Rauma


3. Rekisterin pitämisen peruste

Rauman Kotijoukkueella ensisijainen käsittelyperuste on sopimus, mukaan lukien sopimuksen valmistelu ja täytäntöönpano. Sopimusperustetta käytetään siltä osin, kuin kerättyjä henkilötietoja tarvitaan Rauman Kotijoukkueen verkkopalveluiden tai palveluiden käyttämiseksi.
Rauman Kotijoukkue käyttää käsittelyperusteena asiakkaan suostumusta esimerkiksi Kotijoukkueen asuntovahdissa.
Rauman Kotijoukkueella on oikeutettu etu käsitellä asiakastietoja tilanteessa, jossa asiakasrekisteriin merkitty henkilö tekee toimeksiannon Rauman Kotijoukkueen kanssa tai on muuten osallisena tällaisessa toimeksiannossa, esimerkiksi kaupan osapuolena, tarjouksen tekijänä, vuokralaisena tai vuokrahakemuksen jättäjänä.
Oikeutettu etu koskee myös asiakastietoja tilanteessa, jossa asiakasrekisteriin merkitty henkilö käyttää Rauman Kotijoukkueen tarjoamia muita palveluita, esimerkiksi Kotijoukkueen asuntovahtia.
Rauman Kotijoukkueen oikeutettuun etuun perustuu myös asiakastietojen käsittely esimerkiksi petosten tai Kotijoukkue-ketjun verkkopalveluiden väärinkäytösten ehkäisyssä ja selvittämisessä.


4. Asiakastietojen käsittely Rauman Kotijoukkueessa

Rauman Kotijoukkueen asiakkaat, jotka ovat toimeksiannon osapuolena tai käyttävät Rauman Kotijoukkueen tai Kotijoukkue-ketjun tarjoamaa palvelua, esimerkiksi Asuntovahti, ovat asiakassuhteessa Rauman Kotijoukkueen kanssa. Rauman Kotijoukkueella on asiakastietojen rekisterinpitäjänä päävastuu asiakastietojen käsittelystä niiden ohjelmistojen osalta, joihin Suomen Kotijoukkue Oy velvoittaa ja/tai ohjeistaa franchise-toimistot asiakasrekisterit tallentamaan.
Yksittäisten toimeksiantojen (esimerkiksi asunnon myynti/vuokraus) ja yksittäisten asiakkaiden osalta (esimerkiksi asuntoesittelyssä kävijä) Rauman Kotijoukkue käyttävää myös muita kuin Suomen Kotijoukkue Oy:n velvoittamia ja/tai ohjeistamia asiakasrekistereitä. Näihin rekistereihin Rauman Kotijoukkue tallentavaa omien asiakkaiden tietoja.
Esimerkki Rauman Kotijoukkueen ylläpitämästä asiakkaiden rekisteristä: Toimeksiannon ja siihen liittyvien asiakirjojen arkistointi.
Esimerkki Rauman Kotijoukkueen omien asiakkaiden rekisteristä: Asiakas ei halua Kotijoukkue-ketjun Asuntovahtia, mutta jättää yhteystietonsa Rauman Kotijoukkueelle, joka ilmoittaa asiakkaalle, kun sopiva asunto löytyy.
Näiden muiden asiakasrekistereiden rekisterinpitäjänä toimii Rauman Kotijoukkue itse.


5. Henkilö- ja asiakastietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Rauman Kotijoukkue käsittelee henkilö- ja asiakastietoja asiakas- tai siihen verrattavissa olevaan suhteeseen perustuvien asiallisten yhteyksien hoitamisessa, hallinnoimisessa, analysoinnissa sekä kehittämisessä. Näihin lukeutuu asiakasviestintä eri muodoissa, myös sähköisesti.
Henkilö- ja asiakastietoja voi käsitellä myös Suomen Kotijoukkue Oy. Käyttötarkoituksena voi silloin olla markkinointi (myös suoramarkkinointi) sekä erilaiset markkina- ja mielipidetutkimukset. Markkinointia ja tutkimuksia voidaan toteuttaa myös sähköisesti. Markkinoinnissa voidaan asiakasprofiilissa käyttää myös kolmannelta osapuolelta saatuja rekisterin ulkopuolisia tietoja.


6. Henkilö- ja asiakastietojen kerääminen ja tietojen ajantasaisuuden varmistaminen

Pääsääntöisesti henkilötietoja kerätään henkilöltä itseltään lomakkeella, suoraan järjestelmään, sähköpostilla, puhelimella, mobiilisovelluksella tai muulla vastaavalla tavalla.

Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla rekisteröidyn päätelaitteista.

Rauman Kotijoukkueen kanssa samaan konserniin tai samaan taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä.
VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.
Tietojen ajantasaisuus varmistetaan pääsääntöisesti samoilla toimilla, joilla henkilötiedot on kerätty alun perin. Tietoja voidaan päivittää myös Rauman Kotijoukueen kanssa samaan konserniin tai taloudelliseen yhteyteen kuuluvien yhtiöiden muista rekistereistä. Tietoja voidaan päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä ja viranomaisilta.
Mikäli asiakas- tai siihen verrattavissa oleva suhde ei ole aktiivinen, mutta asiakastietoja ei ole poistettu, henkilötiedot tarkistetaan tämän suhteen taas aktivoituessa. Lisätietoja asiakastietojen poistamisen aikataulusta kohdassa 9. Tietojen säilyttämisaika.


7. Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
a) Perustiedot:
- Nimi
- Henkilötunnus
- Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite yms.)
- Kieli
- Kansalaisuus
- Yritystä tai vastaavaa edustaessa rekisteröidyn asemaa/tehtävää koskevat tiedot

b) Toimeksiannon tiedot, kun toimeksianto on tehty Rauman Kotijoukkueen kanssa:
- Sopimuksen alkamispäivä ja voimassaoloaika
- Toimeksiannon sisältö ja ehdot, esimerkiksi sopimukset markkinoinnista, myyntihinta tai vuokra ja sitä koskevat lisätiedot, välityspalkkio
- Toimeksiannon kohdetta koskevat tiedot, esimerkiksi omistussuhde, saantotapa ja -päivä mahdollinen käyttö vakituisena asuntona, mahdollinen käyttö yhteisenä kotina, mahdollista vuokralaista ja vuokrasuhdetta koskevat tiedot
- Toimeksiannon hoitamisen aikana tehdyt toimenpiteet, esimerkiksi järjestetyt esittelyt, vastaanotetut tarjoukset tai vuokrahakemukset ja niiden sisältö (esimerkiksi tarjouksen tekijä ja tarjouksen ehdot tai vuokrahakija ja hakemuksen tiedot).
- Toimeksiannon loppuun suorittamista (kauppa, vuokraus) koskevat tiedot (esimerkiksi myyjien ja ostajien tai vuokranantajien ja vuokralaisten nimet, yhteystiedot, sopimuksen kohde, kauppahinta tai vuokra, muut sopimuksen ehdot, lopullinen välityspalkkio)

c) Toimeksiannon ja rekisteröitymisen tiedot, kun asiakas käyttää Solo.fi –palvelua:
- Sopimuksen alkamispäivä
- Mahdolliset ostetut lisäpalvelut

d) Muut tiedot:
- Asiakkuuden tai siihen verrattavan suhteen alkamis- ja päättymistiedot
- Kotijoukkue-ketjun sähköisiä palveluita koskevat rekisteritiedot, esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana
- Asiakkaan käyttämien päätelaitteiden selaimille lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot sekä asiakkaan päätelaitteen lähettämät tekniset tiedot (esimerkiksi selain, selainversio, IP-osoite)
- Mielenkiinnon kohteet ja muut asiakkaan itse antamat tiedot, esimerkiksi Asuntovahtia varten
- Palvelujen muut tapahtumatiedot
- Laskutus- ja perintätiedot
- Reklamaatiot ja palautteet sekä niiden käsittelytiedot
- Lupatiedot ja –kiellot, esimerkiksi suoramarkkinointilupa ja –kielto
- Vuokralaisen luottotiedot ja muut taloudelliset tiedot vuokranmaksukyvyn arvioimista varten
- Asiakkuuteen tai siihen verrattavaan suhteeseen liittyvä viestintä ja yhteydenpito toimintoineen, mahdolliset puheluiden taltioinnit

e) Rahanpesulain edellyttämät tiedot:
Nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- Edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- Oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja rekisteriviranomainen
- Oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täydelliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet
- Oikeushenkilön toimiala
- Tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus
- Henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan numero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menettelystä tai lähteistä
- Tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, taloudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tiedot varojen alkuperästä sekä muut Rahanpesulain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetut Asiakkaan tuntemiseksi hankitut tarpeelliset tiedot
- Rahanpesulain 4 § 3. mom. mukaiset varojen alkuperän selvittämiseen liittyvät tiedot, ja 13 §:n mukaiset poliittisesti vaikutusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi hankitut välttämättömät tiedot
- Ulkomaalaisen asiakkaan, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, osalta tieto asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tiedot
Edellä mainittujen tietojen muutostiedot


8. Lakiin tai sopimukseen perustuvat vaatimukset

Kiinteistönvälitysliikkeitä koskeva lainsäädäntö, ml. laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä (1075/2000) ja laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä (1074/2000) ja niihin perustuva toimeksiantojen hoitaminen sekä asiakkaan omien hakujen selvittäminen edellyttävät kohdassa 7. Asiakasrekisterin tietosisältö mainittujen tietojen tallentamista, käyttämistä ja säilyttämistä. Välitysliikkeen tulee mm. pitää toimeksiantopäiväkirjaa, johon kuhunkin toimeksiantoon liittyvät henkilö-, kohde- ja tapahtumatiedot asiakirjoineen tallennetaan
Lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017) 3 luvun 3 §:n mukaisesti asiakkaan tuntemistietoja ja muita lain mukaisia henkilötietoja tallennetaan, säilytetään ja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoastaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei käytetä tarkoitukseen, joka on yhteen sopimaton näiden tarkoitusten kanssa.


9. Tietojen säilyttämisaika

Toimeksiantojen tietoja, asiakirjoja sekä niihin liittyviä henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti kymmenen (10) vuotta toimeksiannon päättymisestä toimeksiantoon liittyvien, lainsäädäntöön ja hyvään välitystapaan perustuvien velvoite- ja vastuukysymysten vuoksi.
Rahanpesulain mukaisia tietoja säilytetään viisi (5) vuotta, jollei kyseisten tietojen edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka rekisterinpitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi. Tietojen ja asiakirjojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus tutkitaan tällöin viimeistään kolmen (3) vuoden kuluttua edellisestä säilyttämisen tarpeellisuuden tarkistamisesta (Lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017, 4 §).
Muut henkilötiedot poistetaan sen jälkeen, kun henkilötiedon säilyttämiselle ei enää ole tarvetta. Mikäli henkilötietojen kerääminen ja säilyttäminen on perustunut ainoastaan Asiakkaan suostumukseen, poistetaan henkilötiedot tämän pyynnöstä.


10. Asiakastietojen käsittelijät

Rauman Kotijoukkueen työntekijät voivat käsitellä asiakastietoja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojen käsittely voidaan osittain ulkoistaa kolmannelle osapuolelle, jolloin sopimusjärjestelyin taataan, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.


11. Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimisissa ja velvoittavissa rajoissa, sekä osapuolten välisen sopimuksen toteuttamiseksi tai asiallisen yhteyden täyttyessä. Henkilötietoja voidaan luovuttaa siten esimerkiksi aluehallintovirastolle ja muille viranomaisille, kaupanteon yhteydessä kaupan osapuolten pankeille ja toimeksiannon eri vaiheissa mm. isännöitsijälle ja maanmittauslaitokselle.
Tietoja saatetaan siirtää tai luovuttaa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle lain sallimin tavoin, mikäli tiedot siirretään maahan, jossa Euroopan komissio on todennut tietosuojan tason olevan riittävä, tai sopimusjärjestelyin voidaan taata tietosuojan riittävä taso. EU:n ulkopuolelle pyritään luovuttamana mahdollisimman vähän tietoja tai tietoja, jotka ovat muutenkin julkisia, esimerkiksi asuntoilmoituksessa Internet-sivustolla näkyvät tiedot. Esimerkiksi asuntoa voidaan markkinoida Facebookissa tai vastaavissa palveluissa. Asiakas voi saada suoramarkkinointia erillisen sähköpostiohjelmiston (esimerkiksi CRM) kautta ja tämä ohjelmisto voi sijaita EU:n ulkopuolella. Siirto EU:n ulkopuolelle voi väliaikaisesti tapahtua myös erilaisten pilvipalvelujen käyttämisen yhteydessä, kuten esim. OneDriven, iCloudin tai Dropboxin yhteydessä.
Viranomaisille tietoja luovutetaan lain edellyttämissä tapauksissa.
Kauppahinta- ja kaupan kohteen muita tietoja luovutetaan lisäksi Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto (KVKL) ry:lle, jossa tiedot tallennetaan kiinteistönvälittäjien käyttämään KVKL:n hintaseurantapalveluun (HSP) palvelun edellyttämässä laajuudessa. HSP:sta tietoja voidaan luovuttaa edelleen HSP:n asiakkaille. Kyseisen palvelun tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa http://www.hintaseurantapalvelu.fi/tietosuoja
Rekisterinpitäjän tietohallinnon ulkoistamisen yhteydessä henkilötietojen käsittelyä voi tapahtua myös rekisterinpitäjän alihankkijoiden toimesta, mutta tällöin vain rekisterinpitäjän lukuun. Sellaisia alihankkijoita voivat olla esim. kiinteistönvälitysjärjestelmien ja markkinointijärjestelmien palveluntarjoajat sekä asuntojen myynti-ilmoitusportaaleja ylläpitävät tahot.
Tietoja voidaan luovuttaa Kotijoukkue-ketjun valitsemalle yhteistyökumppanille markkinointitarkoituksiin, mikäli markkinointi tukee asiakasrekisterin käyttötarkoitusta.
Rauman Kotijoukkue käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia esimerkiksi tietojärjestelmien ja ohjelmistojen tarjoamiseen ja ylläpitämiseen sekä muiden tietojenkäsittelypalvelujen tarjoamiseen. Rauman Kotijoukkue siirtää henkilötietoja näille ulkopuolisille palveluntarjoajille, jotta he voivat hoitaa sovitut tehtävänsä. Rauman Kotijoukkue on sopimuksin varmistanut, että ulkopuoliset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain kirjallisten sopimusten ohjeiden perusteella ja vain niihin tarkoituksiin, jotka tässä tietosuojaselosteessa on määritelty.


12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Rekisterinpitäjä ei tee henkilötietojen pohjalta asiakkaaseen kohdistuvaa profilointia tai käytä automaattista päätöksentekoa.


13. Evästeet ja selailun seuranta

Rauman Kotijoukkue voi kerätä käyttäjän päätelaitteita koskevia tietoja evästeiden (cookies) sekä muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka sivusto lähettää selaimelle, joka tallentaa sen laitteelle. Evästeiden avulla Rauman Kotijoukkue voi tunnistaa käyttäjän selaimen ja näin saatuja tietoja voidaan käyttää esimerkiksi sivustojamme käyttävien selainten laskemiseen ja sivuston käytön analysointiin, esimerkiksi tilastolliseen seurantaa. Evästeet antavat mahdollisuuden tarkastella ja seurata sivustojen käyttäjien kiinnostuksen kohteita ja sen perusteella Kotijoukkue-ketju pystyy kehittämään verkkosivujaan. Kerätyt tiedot ovat nimettömiä eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida niiden avulla liittää tiettyyn henkilöön.
Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti. Käyttäjä voi itse vaihtaa selaimen asetuksia ja poistaa evästeet käytöstä tai kieltää niiden käytön.
Kotijoukkue-ketju käyttää Google Adwords ja Facebook –evästeitä mm. tilastointiin. Käyttäjä ei ole tunnistettavissa evästeeseen liitettävien tietojen perusteella.


14. Mobiilisovellusten yksityisyydensuojaehdot

Mahdollisiin Kotijoukkue-ketjun ja Rauman Kotijoukkueen mobiilisovelluksiin, jotka ovat käyttäjälle saatavilla esimerkiksi Apple App Storen, Google Playn tai Microsoft Storen kautta, sovelletaan tämän tietosuojaselosteen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja. Käyttäjän tulee lisäksi hyväksyä sovelluksen omat käyttöehdot.


15. Sijaintitiedot

Käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisen palveluiden tarjoamiseksi, esimerkiksi kohdennetun mainonnan esittämiseksi, mikäli käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi.
Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden sekä matkapuhelinverkon tukiasemien sijaintien avulla. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa päätelaitteen ja sovelluksen asetuksista.


16. Rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu asiakasrekisteriin.
Asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa muodossa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa.
Edellä sanotusta poiketen, asiakkaalla ei ole oikeutta tarkastaa rahanpesulaissa säädetyn ilmoitus- tai selonottovelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja (Rahanpesulain 4:3 §).
Tietosuojavaltuutettu voi kuitenkin asiakkaan pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.
Rekisterinpitäjä toimittaa edellä mainitut tiedot asiakkaalle 30 päivän kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.
Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevat itse toimittamansa asiakastiedot siirretyksi kolmannelle osapuolelle jäsennellysti ja yleisesti käytössä olevassa koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisterinpitäjä säilyttää kuitenkin siirretyt tiedot tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
Jos asiakas pyytää useampia jäljennöksiä, Rauman Kotijoukkue voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun.
Asiakkaalla on oikeus pyytää Rauman kotijoukkueelta asiakasta itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista, poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Asiakkaalla on aina oikeus estää henkilötietojen käsittely suoramarkkinointia varten.
Kaikki tässä kohdassa tarkoitetut pyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2. mainitulle tietosuojavastaavalle.
Rekisteröidyn oikeuksia tietotekniikan osalta on mainittu myös tämän selosteen kohdissa 13, 14 ja 15.


17. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot ja varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja.
Rekisterin käyttöoikeudet on rajattu henkilöihin, joiden tulee päästä rekisterin sisältämiin tietoihin voidakseen hoitaa työtehtäviään tai rekisterin käsittelytarkoituksia.


18. Oikeus peruuttaa suostumus

Mikäli rekisterissä oleva tieto perustuu Asiakkaan antamaan suostumukseen, on suostumus koska tahansa peruutettavissa ilmoittamalla tässä selosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyynnön perusteella poistetaan kaikki ne tiedot, joita ei ole säilytettävä, tai voida säilyttää, lain tai muun tässä tietosuojaselosteessa mainitun perusteen nojalla.


19. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua esimerkiksi palvelujemme kehittämiseen tai lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.


20. Erimielisyydet

Rauman Kotijoukkueen osalta mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Rauman käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.